Category Archive : ศิลปะ

ลัทธิที่ไม่ยอมรับงานศิลปะต่างๆ 

งานศิลปะต่างๆก็จะมีงานศิลปะร่วมสมัยงานศิลปะหลักและงานศิลปะ รวมถึงงานศิลปะอินดี้รวมถึงมีงานสิบๆมากมายซึ่งในยุคปัจจุบันหน้าต่างวันนี้มีการพัฒนาในการปรับปรุงอยู่เสมอให้มีรูปแบบที่สามารถสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่ละชนิดต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนสร้างอนุสรณ์สร้างประติมากรรมต่างๆ

หรือแม้แต่จะมีแนวคิดต่างๆ การปรับปรุงรูปแบบต่างความคิดของผู้คนในยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ช่วยให้การพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลา การปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนในยุคสมัย มีการเรียนรู้รูปแบบงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับเพราะผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้เรื่องราวต่างๆแนวคิดหรือ จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆทำให้เกิดในส่วนของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น 

เพราะงานศิลปะการที่พัฒนาตลอดเวลาและที่ต่างๆมีการยอมรับและไม่ยอมรับของงานศิลปะต่างๆและงานศิลปะต่างๆคือยุคสมัยหนึ่งยุคสมัย ที่ไม่ถูกยอมรับนะก็คือยศสมัยที่มีลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์เพราะว่าศิลปะในงานหลักในช่วงนั้นๆผู้คนมีความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆจึงทำให้มีการเกิดขึ้นของลัทธิมากมายไม่ว่าจะเป็น ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ ลัทธิโพสต์อิมเพรสชั่นนิสต์ ลัทธิโฟวิสต์ ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิส

แล้วยังมีแล้วจริงมากมายที่มีการพัฒนาทางด้านงานศิลปะและไม่ยอมรับงานศิลปะรูปแบบคนอื่นเพราะผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่หรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆลักษณะของการทำงานต่างๆมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของพนักงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานต่างๆเหล่านี้ 

ที่ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่างๆที่ผู้คนให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็มีหน้าที่ในการทำงานศิลปะอีกมากมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์แนวคิดหรือแม้จะเป็นโครงสร้างการทำงานของงานศิลปะคือการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัด

งานศิลปะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆอยู่เสมออย่างไรก็ตามซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่หน้าศิลปะต่างๆที่ถูกพัฒนาและถูกส่งต่อเรื่องราวต่างๆแนวคิดหรือ โครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เองจะช่วยให้งานศิลปะสามารถส่งเสริมรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนันบาคาร่า

ประวัติศาสตร์ของสีในงานศิลปะ 

งานศิลปะยุคสมัยหรือแม้แต่จะเป็นสถานที่ต่างๆก็มีลักษณะของงานศึกษาธิการทางไปผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนาการทำงานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการอัพโหลดเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆก็มีความง่ายมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การพัฒนาการทำงานในการสร้างรูปแบบทำงานเศรษฐกิจการคลังในตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างยุคเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะเป็นส่วนเชื่อมต่อของผู้คนต่างๆ ให้มีการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่เช่นการพัฒนางานต่างๆ

เพราะผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกค่อนความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ในสังคมต่างๆเช่นการพัฒนาตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือแม้จะเป็นการใช้งานศิลปะต่างๆในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆของผู้คนในยุคอดีต สีต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แสดงออกถึงอารมณ์หรือว่าจะเป็นสีดำธรรมชาติสีของสิ่งต่างๆที่มนุษย์นำมาทำงานศิลปะก็มีมากมายเพราะว่ามนุษย์เริ่มทำงานตั้งแต่ยุคหินซึ่งเป็นยุคที่เก่าแก่อย่างยิ่งในการทำงานศิลปะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมแนวคิดต่างๆหรือแม้แต่รูปแบบในการทำงานต่างๆ

ที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาการทำงานการปรับปรุงโครงสร้างการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงอายุปัจจุบันที่ประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือว่าใช้แนวคิดต่างๆของจิตกร ส่งผลให้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆถูกจัดทำขึ้นเป็นสถานที่ในการศึกษา

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจงานศิลปะต่างๆสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับศิลปะที่จัดแสดงงานหรือแม้แต่จะเป็น ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพในการจัดแสดงงานหรือผู้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีสถานที่มากมายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานต่างๆเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นส่วนเยียวยาจิตใจผู้คนกล่อมเกลาจิตใจผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีความว้าวุ่นหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์

 

 

สนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่า คือ

การเสพงานศิลปะในยุคปัจจุบัน 

ในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการพัฒนาหรือแม้แต่การเข้าถึงงานศิลปะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้คนที่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ การค้นหารูปภาพที่จะลงจิตใจหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์สุนทรียภาพแห่งการรับรู้เรื่องราวต่างๆความต้องการการเสพงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้

ยังมีการพัฒนาหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นข้อจำกัดหรือข้อบังคับต่างๆมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานต่างๆตลอดจนกระบวนการอยู่อาศัยของผู้คนก็ถูกสะท้อนมาในงานศิลปะ

การทำงานศิลปะการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆสุนทรียภาพแห่งยุคสมัยต่างๆอุปกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันไปย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นยังไม่มีอุปกรณ์ในการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น อุปกรณ์ภาพวาดภาพเขียนพู่กันดังๆในยุคนั้นก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเลือกที่มาจากสัตว์

หรือแม้แต่จะเป็นเขาสัตว์ งานสัตว์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาแกะสลักมากมายรวมทั้งขอนไม้และต้นไม้ต่างๆควรหินต่างๆก็ถูกนำมาแกะสลักเป็นงานศิลปะมากมายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนก็ยังมีการเสพงานศิลปะในยุคก่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกจดบันทึกในงานศิลปะทั้งสิ้น

เป็นข้อพิสูจน์ว่าในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในยุคก่อนนั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ตามความเชื่อความคิดเห็น หรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป งานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนการส่งต่อเรื่องราวต่างๆของรูปแบบทำความเชื่อ

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพระเจ้าต่างๆถูกนำมาเสนออยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันยังมีการพิสูจน์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทำความเชื่อของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความเชื่อทางศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นความคิดของผู้คนในยุคต่างๆเพราะการเสพงานศิลปะต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามงานศิลปะต่างๆ

มีคุณค่าของงานศิลปะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลายิ่งเวลาผ่านไปนานงานศิลปะนั้นก็ยิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของผู้คนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนจะเยอะ ทำให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเสพงานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสถานที่ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆในการเข้าถึงงานศิลปะก็มีเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนโดย  วิธีแทงบอลสเต็ป

การพัฒนาสีของยุคสมัยเรอเนซองส์ 

เล่นในซองเป็นอีกหนึ่งชื่อของยุคศิลปะที่ได้รับความสนใจของผู้คนต่างๆเป็นยุคที่อยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ศิลปินต่างๆได้รับความสนใจในการค้นหาแนวการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มีความเชื่อว่างานศิลปะเป็นการทำเพื่อระบายอารมณ์ถ่ายทอดทางความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในปีนี้เองเป็นปีที่จิตกรต่างๆ

และความสนใจในการแสดงภาพต่างๆเป็นภาพเขียนภาพวาดหรือแม้แต่จะเป็นการทำในส่วนของรูปร่างต่างๆที่แสดงถึงความเชื่อและสิ่งที่ตัวเอง สนใจ อย่างไรก็ตามอายุปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นาซีของในยุคนั้นๆได้มีการเปลี่ยนแปลงสีในยุคเรเนสซองส์หรือ  In the Renaissance ได้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้สามารถแสดงอารมณ์หรือถ่ายทอดขึ้นมาได้อย่างไรก็ตาม

โดยเฉพาะการสร้างภาพกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้สร้างแสดงให้เห็นว่าฝีมือการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเส้นที่มีความประณีตหรือแม้แต่จะเป็นสีสันที่สดใสต่างๆเหล่านี้ได้มีความงามทางเสรีภาพ ทางด้านความคิดในงานศิลปะศิลปินดังกล่าวนี้ได้มีการฝึกวาดภาพระบายสีอย่างปราณีต ช่างในการทำรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพเขียนภาพวาดต่างๆนี่เอง เรื่องราวต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆในการทำงานศิลปะเพื่อปลูกกับการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ

อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนต่างๆได้มีการเรียนรู้การถ่ายทอดงานศิลปะภาพที่ขึ้นชื่อ  ปิเอโร่ เดลล่า ฟรานเซสกา เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม้กางเขนนี้มีจริงซึ่งเป็นภาพวาดจิตรกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่แสดงเห็นดูถ่ายทอดว่าศิลปินยุคนั้นได้มีการเรียนรู้ศิลปะในยุคเรอเนซองส์ซึ่งเป็นยุคแห่งการเจริญสูงสุดของการสร้างศิลปะต่างๆในคริสต์ศตวรรษที่ 16

โดยเฉพาะในตัวศิลปินต่างๆเหล่านี้เองได้มีการพัฒนากิจกรรมของตัวเองแต่ละชิ้นมีความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นในภาวะแสดงอารมณ์หรือแม้แต่จะแสดงความคิดต่างๆ ไม่ว่าสังคมการเมือง ความเชื่อต่างๆ ก็ถูกแสดงภาพวาดด้วยนะศิลปะต่างๆอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญที่ยกตัวอย่างมา 2 ข้อ 1 ยุคที่มีความสำคัญอย่างมากที่ผู้คนต่างๆ

เริ่มมีการพัฒนารูปวาดต่างๆคือการเรียนรู้โดยเฉพาะในการพัฒนางานศิลปะต่างๆเกี่ยวกับศาสนาต่างๆเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ความเชื่อของผู้คนมีบทบาทอย่างมากที่ทำให้ศิลปะในยุคนั้นมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามงานศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะในยุคเรเนสซองส์ปีคริสต์ศตวรรษที่ 14 ศิลปินที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบในการแสดงศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการแสดงภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพทางด้านองค์ประกอบ ลักษณะงาน รวมทั้งที่มีเกี่ยวกับทางด้านสี นี่เป็นอีกหนึ่งยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะที่ง่ายมากด้วยคือยุคเรอเนซองส์ที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการพัฒนาการเรียนรู้หรือความคิดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

การผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง

สำหรับการเครียดของคนเรานั้น ก็คือการเกิดสภาวะของร่างกายหรือระบบฮอร์โมนของร่างกายของเราได้เกิดการผิดปกติขึ้น และเมื่อหากเกิดอาการการตอบสนองเกี่วกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็จะเป็นการส่งผลทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) โดยจะเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินั่นเอง

โดยจะเห็นได้ว่าเจ้าฮอร์โมนเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาต่อสภาพร่างกาย ส่งผลให้เกิดการผิดปกติขึ้นในระบบต่างๆของร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามที่ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมันยังจะส่งผลให้สภาพจิตใจของเราแย่ลงอีกด้วย นั่นเท่ากับว่าอาจจะเกิดการแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะทำให้หงุดหงิดมากขึ้นได้

การรักษาด้วยดนตรีบำบัดความเครียด

สำหรับวิธีการที่เรานั้นได้นำดนตรีมาเพื่อเป็นการบำบัดความเครียดถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและวิธีเหล่านี้ยังเป็นการนำมาใช้กันเมื่อนานมาแล้วอีกด้วย การถูกกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีต่างๆนั้นมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบประสาทให้แก่เราได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นระบบประสาทจะทำหน้าที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาดตามมาหลังจากที่เรานั้นได้ยินเสียงดนตรี

คุณทราบหรือไม่ว่าเสียงดนตรีนั้นสามารถบ่งบอกอารมณ์และความรู้หรือเป็นการสื่อสารสิ่งต่างแก่ผู้ฟังได้ สำหรับการบำบัดจะต้องใช้เสียงดนตรีที่มีจังหวะของมันเอง แต่ก็ไม่ได้เป็นการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทำนองหรือจังหวะ แต่มันจะเน้นในเรื่องของควาชอบส่วนตัวของผู้ที่ถูกบำบัดนั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภท ป็อป ร็อค คลาสิคและอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรักษาความเครียดได้แทบทั้งสิ้น แต่ก็ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการบำบัดอยู่ดี ดังนั้นหากผู้ที่บำบัดใช้อารมณ์ร่วมโดยแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการร้องตามหรือเต้นก็ถือได้ว่าเป็นการบำบัดทั้งสิ้น

อันที่จริงการบำบัดตนเองด้วยเสียงดนตรีนั้นท่านสามารถที่จะทำด้วยตนเองได้ แต่มันจะต้องหาเนื้อเพลงหรือจังหวะที่ทำให้รู้สึกดีขึ้น ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะรู้สึกแย่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง แต่หากว่าท่านใดที่มีความเครียดที่สะสมรุนแรงก็จำเป็นที่จะต้องพบแพทย์เพื่อเป็นการบำบัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ก่อให้เกิดการบานปลายอันรุนแรง

สาเหตุของการเกิดความเครียด

สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดโดยตรงนั้นก็คือ การเจอเรื่องที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรง หรือการเจอสภาวะที่กระทบต่อจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการผิดหวัง การผิดพลาด หรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและทางใจ อันอาจจะเกิดกับการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของเราเอง ซึ่งนั้นจึงก่อให้เกิดความเครียดที่บานปลายด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  dewabet

ภาพวาด Starry Nigth

เป็นภาพที่ถูกสร้างสรรค์โดนจิตรการที่มีชื่อว่า Vincent Van Gogh ชื่อนี้อาจจะไม่ได้คุ้นหูสำหรับคนไทยมากนักแต่ถ้าหากพูดถึงชื่อว่า Van Gogh นั้นเชื่อว่าหลายคนในไทยจะต้องรู้จักและชวนให้นึกถึงผลงานของเขาได้อย่างแน่นอน ซึ่งผลงานที่เขาได้สร้างสรรค์ไว้นั้นเนผลงานที่ให้ความรู้สึกที่มีความแตกต่างออกไปจากผลงานศิลปะภาพวาดอื่นๆอย่างมาก

เพราะภาพวาดที่มีเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ออกมาได้ไม่เหมือนใคร และได้ได้รับคำชมจากนักชื่นชมผลงานทางด้านศิลปะด้วยว่า ผลงานเช่นนี้แหละที่เป็นผลงานที่สามารถสร้างพลังงานอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ชมได้

ผลงานที่ถูกพูดถึงและเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนั้น ก็ได้แก่ผลงานอย่างภาพวาด Starry Nigth ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาในช่วงปี 1889 ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Van Gogh ได้ถูกส่งเข้าไปรักษาและบำบัดอาการทางจิตและในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่เป็นจุดที่ต่ำสุดและย่ำแย่ที่สุดของชีวิตเขาแต่ในขณะที่เขาได้อยู่ในสถานบำบัดเขาได้มีการสร้างสร้างผลงาน Starry Nigth ขึ้นมา

และไม่มีใครรู้เบยว่าในภาพวาดนั้นมรสิ่งที่ซุกซ่อนเอาไว้ภายใต้ภาพด้วยสิ่งที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ภายใต้ภาพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่มาก

จนกระทั่งเวลาผ่านไปและ Van Gogh นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วความลับที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ภาพนั้นจึงได้รับการค้นพบและได้มีการเปิดเผยในช่วงปี 1940 โดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้มีการนำภาพวาด Starry Nigth นั้นไปวิเคราะห์อย่างละเอียดและบอกว่า ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เป็นทฤษฎีของควอนตั้มนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถอธิบายออกมาให้เห็นเป็นภาพได้ง่ายๆ แต่ในภาพ Starry Nigth ภาพนี้นั้นเป็นสิ่งที่ Van Gogh ได้มีการถ่ายทอดความหมายของสิ่งที่เป็นความปั่นปั่นในทฤษฎีควอนตั้มนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นสิ่งที่สวยงาม

นอกจากภาพ Starry Nigth ภาพนี้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนี้นั้น ก็ยังมีภาพวาดอื่นๆ ของ Van Gogh ได้มีการสร้างสรรค์ในช่วงที่เขานั้นได้อาศับอยู่ในโรงพยาบาบเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตของเขา ก็มีลักษณะภาพวาดที่คล้ายคลึงกันทั้งสิ้น และได้มีการทำวิจัยและต่างก็เชื่อกันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นที่เขาได้รับการเข้ารักษาอาการทางจิต ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สภาพจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงไป

และผิดปกติทางด้านจิตใจอย่างจริงจังทำให้เขานั้นสามารถที่จะมองเห็นสภาวะที่เขานั้นถ่ายทอดออกมาได้โดยผ่านดวงตาและผ่านความคิดของเขาและเป้นสิ่งที่เขานั้นนำมาสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วย

โดยภาพวาดของ Van Gogh นั้นถูกวาดขึ้นก่อนที่จะมีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะสามารถอธิบายการไหนเวียนของทฤษฏีควอนตั้มได้ด้วย ถือว่าผลงานของ Van Gogh นั้นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ได้อีกหนึ่งอย่างด้วยนั่นเอง

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  โปรโมชั่น alpha88

ศิลปินหน้าใหม่ที่ในปี2020

ศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองในปี2020 ในปีนี้ถือว่าศิลปินมากหน้าหลายตาที่สร้างผลงานมากมายและมีศิลปินที่มีผลงานที่น่าจับตามองอย่างมากและมีศิลปินหน้าใหม่หลายคนที่น่าในใจเพราะมีผลงานที่ดีและฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ธรรดาเลยทีเดียว ถึงแม้ในปี2020นั้นจะมีศิลปินที่สร้างผลงานให้เราออกมาให้ฟังมากมายแต่มีอยู่4ศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดและคิดว่าต้องเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่อนาคตไกลมากๆด้วย เพราะด้วยฝีมือทั้งด้านดนตรีและการร้องต้องยอมรับเลยว่าเป็นศิลปินที่มาสร้างความแปลกใหม่และความฮือฮาให้วงการเพลงอย่างมากในปีนี้

  เริ่มจากศิลปินหน้าใหม่ที่มีชื่อว่า Lil Mosey เป็นศิลปินแร็ปเปอร์ที่ถือว่ามีความสามารถในงานด้านการร้องอย่างมากเพราะเขามีอายุเพียง 18 ปีเท่านั้นและเป็นศิลปินจากฝั่งอเมริกาและเพลงที่ได้ทำให้เขานั้นได้รับความนิยมก็คือเพลง Live This Wild ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมและขึ้นเป็นเพลงฮิตติชาร์ตอย่างรวดเร็วหลังจากมีการปล่อยซิลเกิ้ลออกมา

ซึ่งเพลงมีความพิเศษเพราะเป็นเพลงแนว Sample สุดสนุกสนานที่มีการสอดแทรกบีทที่ทำให้รู้สึกอยากเต้นเอาไว่ในเพลงได้อย่างลงตัวมากๆและยังมีเพลงฮิตอย่างเพลง Blueberry Faygo ที่ขึ้นเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นแนวเพลงฮิปฮอร์ปผสมอาร์แอนด์บีที่เข้ากันอย่างลงตัวและชวนเคลิ้มให้ฟังมากๆอีกเพลงหนึ่งด้วย

มาต่อที่ศิลปินอีกหนึ่งคนที่เป็รศิลปินที่มีหน้าตาและเสียงขวัญใจชาวไทยคนหนึ่งและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคบกับศิลปินคนนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ Conan Gray ศิลปินหนุ่มอินดี้ที่เป็นลูกครึ่งไอริช-ญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ที่เมืองเท็กซัส ด้วยวัยที่อายุเพียง 21 ปีเท่านั้น ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่หน้าจับตามองแต่หนุ่มคนนีนั้นถือว่าได้มีการโลดแล่นในวงการเพลงมาสักระยะหนึ่ง

ได้แล้วแต่เมื่อมีการปล่องซิงเกิ้ลล่าสุดออกมาจากอัลบั้ม Kid Krow ในชื่อเพลง The Story ในแนวเพลงที่เป็นอะคูสติคบรรเลงและผสมผสานกับเสียงของหนุ่ม Canan แล้วนั้นเป็นเพลงที่เพราะและลงตัวมากๆ และยังมีเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างเพลง Wish You Were Sober ที่เป็น Sample และมีการทำบีทในเพลงอย่างล้ำและน่าฟังอย่างมากจึงถือว่าเป็นแนงเพลงที่มีความแปลกใหม่ในวงการเพลงเลยทีเดียว และขึ้นเพลงเพลงฮิตฮอตล่าสุดสำหรับอัลบั้มนี้ด้วย

ในปีนี้ถือว่าศิลปินทั้งสองเป็นศิลปินที่น่าสนใจในทั้งเรื่องผลงานการร้อง การดนตรีรวมถึงหน้าตาความหล่อและสไตล์การแต่งตัวด้วย ถือว่าเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่มีอนาคตไกลแน่นอน

 

สนับสนุนโดย  สูตร บาคาร่า rb88

ศิลปะที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราในทุกๆวัน บางครั้งเป็นสิ่งที่รับรู้ได้จับต้องได้และบางครั้งก็เป็นสิ่งที่รับรู้ไม่ได้และจีบต้องไม่ได้ เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรา จนบางครั้งเราก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศิลปะหรือเปล่านั่นเองทำให้เรานั้นไม่สามารถหยิบศิลปะเพื่อมาใช้ผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจำวันได้นั่นเอง

ศิลปะโดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มากว่าเหตุผลและตรรกะนั่นเอง ทำให้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นควรมีการหยิบนำสิ่งที่เป็นศิลปะที่เราสามารถรับรู้ได้มาใช้ผสมผสานให้เกิดสิ่งที่แปลกหรือแตกต่างไปจากเดิมในชีวิตนั่นเอง

การที่เราจะสามารถนำศิลปะมาใช้ผสมผสานร่วมกับีชวิตประจำวันได้นั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการรู้จักและเข้าใจในศิลปะนั้นเสียก่อน ศิลปะมีหลากหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปเมื่อเราเรียนรู้แล้วจนเข้าใจว่าศิลปะนั้นคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหน เราทำอย่างนี้เรียกศิลปะหรือไม่หรือเราทำแบบนี้มันใช่ศิลปะนะเป็นต้น เราจะสามารถรู้และจับทางได้โดยอัตโนมัติเลยว่า เมื่อเราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถจะนำศิลปะประเภทนี้มาใช้ผสมผสานกับสิ่งที่เรานั้นกำลังทำอยู่

หรือเรานั้นกำลังเผชิญอยู่นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เราได้เป็นตัวแทนในการนำเสนองานสักชิ้นหนึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะมีการมาเสนอนั้นเราจะต้องมีการฝึกซ้อมในการนำเสนอสิ่งที่เป็นศิลปะและสามารถนำมาใช้ร่วมผสมผสานกับการนำเสนองานได้นั้นก็คือศิลปะในการพูเพราะการนำเสนองานจะต้องพูดถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังนำเสนิ

การนำศิลปะในการพูดเข้ามาร่วมด้วยนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยนั่นเอง นอกจากศิลปะการพูดแล้วการนำเสนองานต่างๆก็มารถที่จะหยิบศิลปะการสร้างสรรค์โดยรูปภาพรูปวาดเพราะรูปภาพรูปวาดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ดีและเข้าใจที่สุดนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วศิลปะสามารถนำมาผสมผสานในชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขได้อีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นดนตี วาดรูป สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งการฟังเพลงเป็นศิลปะที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนผ่านความรู้สึกเมื่อเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกตามเพลงนั่นแหละหมาความ่าสมองเรานั้นมีกระบวนการคิและวิเคราะห์ถึงศิลปะแล้วนั่นเอง

การเล่นดนตรก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนตลายอารมณ์และเป็นศิลปะที่สามารถช่วยเยียวยาความรู้สึกต่างๆได้เช่นกันและทำให้เรานั้นรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย การวาดรูปเป็นศิลปะที่เรานำมาใช้ เรียกว่าศิลปะในศิลปะ เพราะการวาดรูปเป็นเหมือนการระบายอารมณ์ออกทางการวาดรูปนั่นเองเรารับรู้จากความรู้สึกและการมองเห็นและการวาดรูปยังเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน

ศิลปะกับงานฝีมือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ศิลปะกับงานฝีมือนั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่า เราก็มักจะเหมารวมว่ามันคืองานศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆแล้วนั้นงานศิลปะกับงานฝีมือมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยศิลปะนั้นจะเน้นการใช้อารมณ์ในการสื่อสารออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพผ่านภาพวาด การถ่ายภาพเป็นต้น ส่วนงานฝีมือนั้นถึงแม้จะค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรงแต่งานฝีมือนั้นไม่ได้ใช้อารมณ์ในการสื่อสารออกมานั่นเอง ดังนั้นแล้วความแตกต่างของทั้งสองสิ่งสามารถเห็นได้ชัดจากการสังเกตดังนี้

โดยศิลปะนั้นเป็นการแสดงออกจากอารมณ์โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นมักจะไม่มีอารมณ์ที่คงที่เพราะผลงานที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นมักจะเกิดจากความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ของศิลปินคนนั้นนั่นเอง โดยสิ่งที่สามารถสื่อสารออกมาทางศิลปะได้นั้นไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปผ่านกระดาษาด้วยดินสอหรือสี และบนภาพวาดส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้วาดได้นึกคิดและเกิดจากอารมณ์ส่วนลึกของผู้ที่สร้างสรรค์ออกมา ซึ่งจะแตกต่างจากงานฝีมือถึงแม้งานฝีมือจะมีการใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง

แต่งานฝีมือนั้นเน้นการใช้ความนิ่งและความชำนาญโดยส่วนใหญ่และไม่มีการต้องใช้อารมณ์หรือความอ่อนไหวทางด้านจิตใจในการสร้างสรรค์หรือผลิตชิ้นงานที่เป็นงานฝีมือขึ้นมานั่นเอง ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่างานศิลปะกับงานฝีมือนั้นมีความแตกต่างกันย่างเห็นได้ชัดเจน

ศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ซึ่งเกิดจากพรสวรรค์และมีพรแสวงในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมานั่นเอง แต่งานฝีมือเกิดจากการอดทนและหมั่นเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ ถึงแม้ทั้งงานศอิลปะและงานฝีมือนั้นจะต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนทั้งคู่แต่ศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถเลียนแบบได้อย่างงานฝีมือนั่นเอง

ศิลปะจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมหรือผู้ใช้ศิลปะนั้นจะต้องมีอารมณืหรือเจตนารมณ์ในการเสพศิลปะจริงๆจึงจะสามารถใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลาย ส่วนงานฝีมือนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกมากนักโดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานมากกว่าการใช้สร้างความรู้สึกต่อผู้ใช้ ดังนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่สามารถแยกระหว่างงานศิลปะกับงานฝีมืออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

ศิลปะไม่สามารถสร้างได้ในจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ถ้าหากเป็นสิลปะที่มีการถ่ายทอดมาจากอารมณ์ที่แท้จริงนั้นจะไม่สามารถสร้างจำวนได้ซึ่งก็อาจจะเป็นศิลปะชิ้นเดียวบนโลกนั่นเองและงานฝีมือนั้นสามารถสร้างจำนวนได้มากมาย เพราะเป็นการใช้ฝีมือมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ก็คือทั้งสองมีความแตกต่างกันโดยศิลปะเป็นสิ่งที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการใช้งานและการสร้างสรรค์ส่วนงานฝีมือนั้นเน้นการใช้งานจากความต้องการเป็นต้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

ไอสไตนส์คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของความเร็วแสง

 

ไอสไตนส์ยังไม่ได้หยุดทำการค้นหาเขาได้สร้างผลงานขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นซึ่งมันได้เป็นสมการชิ้นโบว์แดงอีเท่ากับเอ็มซียกกำลังสอง หากจะให้อธิบายอย่างง่ายมากที่สุดมันได้หมายความว่ามันได้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะสางและด้านของสะสางนั้นมันสามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อนุภาพของสะสางที่มีความเล็กที่สุดมันจะมีพลังงานจำนวนมหาสาร

ซึ่งมันสามารถที่จะปลดปล่อยได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์เหมือนกับดวงดาวที่สุดสกาวในยามค่ำคืนตั้งแต่ที่คนเรานั้นมองขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าผู้คนต่างก็ได้ถามว่าทำไมดวงดาวนั้นมันสามารถส่องแสงออกมาได้

จากนั้น ไอสไตนส์ก็ได้เป็นคนที่ตอบคำถามนี้ให้กับเรามูหรือเอ็มได้เปลี่ยนเป็นอีกมันกลายเป็นพลังงานมันได้เป็นกลไกรของการส่องแสงของดวงดาว สำหรับในปัจจุบันนี้ อีมันได้เท่ากับซียกกำลังสอง มันได้เป็นสมการที่ได้มีชื่อเสียงมากที่สุดต่อมาภายในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้ตีพิมพ์อีกทฤษฎีหนึ่งที่มันสำคัญกว่าและมันได้กลายมาเป็นที่โต้แย้งกันมากกว่าและนั้นก็คือ วิธี สัมพัทธภาพพิเศษ จากนั้นเมื่อไอสไตนส์ได้เข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นตัวเขานั้น

มักจะชอบจินตนาการว่าตัวเองพุ่งไปพร้อมกับลำแสงซึ่งในตอนนี้มันได้ทำให้เขานั้นได้ฝันกลางวันอีกครั้งซึ่งมันก้ได้ทำให้เขานั้นได้ผลิกชีวิตของเขา ในช่วงใบไม้ผลิในปี1905 ไอสไตนส์เขาได้นั่งอยู่บนรถเมล์จากนั้นเขาก็ได้หันกลับมามองหอนาฬิกาชื่อดังที่มันได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซอร์วิสเซอร์แลนด์จากนั้นเขาก็ได้นึกภาพว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ารถเมล์นั้นมันวิ่งในความเร็วที่เท่ากับแสง สำหรับในจินตนาการของเขาไอสไตนส์ก็ได้มองกลับไปที่หอนาฬิกา

จากนั้นมันจะต้องทำให้ตัวของเขานั้นต้องประหลาดใจเป็นอย่างมาก เมื่อเขาได้พบว่าหากตัวเขานั้นได้มีความเร็วเท่ากับแสงเข็มของนาฬิกานั้นมันจะหยุดเดินไปตลอดกาล จากนั้นไอสไตนส์ก็ยังได้เขียนในภายหลังอีกว่าความคิดของเขานั้นได้เฟื่องฟูออกมาทันใดนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันได้ท่วมไปไม่จบสิ้น ไอสไตนส์เขารู้ว่าเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านหลังมันยังคงเดินตามปกติ

แต่ภายในรถเมล์ความเร็วแสงที่เขานั้นได้นั่งรถเมล์อยู่หากเขานั้นได้มีความเร็วเท่ากับแสง แสงจากนาฬิกามันจะไม่มีวันที่จะตามเขาได้ทันยิ่งเขาวิ่งผ่านอากาศได้เร็วเท่าไหร่เวลาของเขามันก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้นภาพดังกล่าวจุดประกายที่มาของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาซึ่งได้กล่าวว่าเวลาและอวกาศสัมพันกันอย่างเหนียวแน่นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพวกมันได้เป็นสิ่งเดียวกันเส้นใยที่มันบิดตัวได้เรียกว่าการอวกาศ

 

ขอบคุณ  ทางเข้า rb88  ที่ให้การสนับสนุน